List pasterski abp. Wojciecha Polaka, metropolity gnieźnieńskiego, Prymasa Polski

Umiłowani Siostry i Bracia w Chrystusie Panu

Rozpoczęliśmy Wielki Post. W Środę Popielcową usłyszeliśmy wezwanie: nawróćcie się do Mnie całym swym sercem (Jl 2,12). Przed nami czas słuchania słowa Bożego, modlitwy, nawrócenia i miłosierdzia. Jesteśmy wzywani, by celebrować miłosierdzie Boga i go doświadczać (MV 17). Dla Kościoła w Polsce i dla naszego Świętowojciechowego Kościoła to również czas bezpośredniego oczekiwania na jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski, który świętować będziemy w Gnieźnie 14 kwietnia. Poprzez nowennę odprawianą w każdą pierwszą niedzielę miesiąca trwamy w naszych parafiach w dziękczynieniu za dar chrztu świętego i jednocześnie przygotowujemy się duchowo, aby w Wigilię Paschalną uroczyście odnowić nasze chrzcielne przyrzeczenia. W ten sposób tegoroczny Wielki Post staje się dla nas okazją do przebycia szczególnej drogi wiary, która prowadzi nas na spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem. Przez chrzest święty mamy udział w Jego zwycięstwie nad grzechem i śmiercią. W chrzcie świętym otrzymaliśmy nowe życie w Chrystusie. A sercem przyjęta wiara – mówi nam święty Paweł – prowadzi nas do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia (Rz 10,10). Trzeba więc, abyśmy w tym czasie nawrócenia i pokuty, który w życiu Kościoła był i jest okresem przygotowania do przyjęcia sakramentu chrztu świętego, z uwagą jeszcze raz pochylili się nad faktem, że jesteśmy ochrzczeni (refleksja), przed Bogiem dziękowali za dar i łaskę wiary (dziękczynienie), a także ponownie uświadomili sobie, że nasza wiara – jak przypomina nam w orędziu na tegoroczny Wielki Post papież Franciszek – wyraża się w konkretnych, codziennych uczynkach, które mają pomagać naszemu bliźniemu w zaspokajaniu potrzeb jego ciała i duszy i na podstawie których będziemy sądzeni: karmienie, nawiedzanie, pocieszanie, pouczanie (świadectwo).

Refleksja

Jubileusz Chrztu Polski jest okazją, aby jeszcze raz spojrzeć na to przełomowe w dziejach naszego narodu wydarzenie. Przeżywana przez nas nowenna pomaga nam nie tylko zrozumieć jego wagę w historii naszej Ojczyzny, ale stawia nam też pytanie o nasz chrzest święty, o zrozumienie tego, czym on jest, o świadomość konsekwencji osobistych i społecznych wynikających z faktu, że jesteśmy ochrzczeni. Pogłębieniu tej refleksji służyć będzie X Zjazd Gnieźnieński, który odbędzie się w Gnieźnie od 11 do 13 marca. Jego motywem przewodnim będzie refleksja nad wyzwalającą mocą chrześcijaństwa. Pragniemy poprzez dyskusję, spotkania i modlitwę pochylić nad potrzebą głębokiej odnowy w życiu Kościoła, Polski i Europy. A każda prawdziwa odnowa – jak przypomina nam o tym Wielki Post – zaczyna się od naszego nawrócenia i wewnętrznej przemiany. Jej początkiem powinien być rachunek sumienia polskiego chrześcijaństwa i powrót do źródeł chrztu świętego. W ten sposób spotkanie chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej w Gnieźnie może wszystkim nam dopomóc w podjęciu odpowiedzialności za przyszłość Kościoła, Ojczyzny i naszego kontynentu. Jest ono również dla całej naszej archidiecezji okazją do włączenia się w tę wspólną chrześcijańską refleksję. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam Was, Drodzy Siostry i Bracia, do udziału w Zjeździe Gnieźnieńskim. Wykorzystajmy tę szansę, aby w Roku Jubileuszowym jeszcze raz spojrzeć na korzenie, z których wyrastamy i odważnie podjąć wezwania, przed którymi stajemy w Kościele, w naszej Ojczyźnie i w Europie. Msza święta sprawowana w niedzielę 13 marca w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie będzie jednocześnie dziękczynieniem za apostolską posługę papieża Franciszka w 3. rocznicę jego wyboru na Stolicę Piotrową. Zachęcam wszystkich w tym dniu do modlitwy w intencji Ojca Świętego, a członków stowarzyszeń, ruchów kościelnych i grup apostolskich serdecznie zapraszam do udziału w tej Eucharystii, którą sprawować będziemy pod przewodnictwem arcybiskupa Celestino Migliore, nuncjusza apostolskiego w Polsce.

Dziękczynienie

Świadomość, że 1050 lat temu Mieszko I przyjął chrzest święty pobudza nas do dziękczynienia i uwielbienia Boga za otrzymany dar i łaskę wiary. Za Prymasem Tysiąclecia pragniemy i my powtórzyć, że wraz z chrztem świętym otrzymaliśmy światło Ewangelii i moce Krzyża. Przez przyjęty sakrament chrztu świętego zostaliśmy wprowadzeni do rodziny chrześcijańskich ludów i narodów Europy. Odwaga Mieszka I – mówił w czasie milenijnych obchodów Chrztu Polski Kardynał Wyszyński – jego dalekowzroczność i świadomość przemian, które idą przez świat, sprawiły, że wyszedł on na spotkanie łaski Bożej, pokornie pochylił swoje czoło pod wodami Chrztu świętego i rozpoczął przez to błogosławiony ciąg łaski, świateł i mocy Bożych, który trwa do dziś dnia. Naszą wdzięczność za dar chrztu świętego wyrazimy w czasie uroczystej Mszy św. sprawowanej 14 kwietnia w katedrze gnieźnieńskiej, matce wszystkich kościołów w Polsce. W tym dniu, który przyjmujemy za historyczną datę chrztu Mieszka I, wraz z Episkopatem Polski, zaproszonymi gośćmi na czele z Legatem Papieskim i Prezydentem RP, dziękować będziemy za łaskę chrztu naszej Ojczyzny. Gorąco pragniemy, aby to radosne dziękczynienie stało się okazją do pogłębienia wiary i jednocześnie umocniło nas do dawania odważnego świadectwa własnym życiem o Chrystusie. Ufam, że rozpoczynający się Wielki Post, poprzez modlitwę, udział w rekolekcjach i wielkopostnych nabożeństwach Gorzkich Żalów i Drogi Krzyżowej, pobudzi nasze serca do szczególnej wdzięczności za dary, jakich udziela nam w swej łaskawości Bóg. W ten sposób ten szczególny czas pojednania i miłosierdzia przygotuje każdą i każdego z nas na radosne dziękczynienie. Otwarcie serca na piękno zbawczej miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał (EG 36), niech zaowocuje w nas postawą nawrócenia, wdzięczności i miłości, zdolnej przemieniać nas i środowiska, w których żyjemy. Pamiętajmy, że przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie sam Bóg pojednał nas ze sobą. W Jezusie Chrystusie posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej (Flp 2,8) przebaczył nam grzechy i obdarzył nas nowym życiem. Na mocy daru odkupienia, wszyscy, przez sakrament chrztu świętego, staliśmy się uczestnikami Jego zbawczej mocy. Każda i każdy z nas może więc za Apostołem Pawłem powtórzyć: życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który mnie umiłował i samego siebie wydał za mnie (Ga 2,20).

Świadectwo

Wiara w Syna Bożego musi wyrażać się w konkretnych uczynkach. Podejmowana w tych jubileuszowych dniach wspólna refleksja nad znaczeniem chrztu świętego i nasze dziękczynienie za otrzymaną w tym sakramencie łaskę wiary byłyby bowiem niepełne, gdyby nie zaowocowały konkretnym chrześcijańskim świadectwem miłości. Wszyscy więc – przygotowując się do przeżycia Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski – wezwani jesteśmy do odnowienia naszego świadectwa wiary. Wielki Post ma nas pobudzić do nawrócenia i do takiej odnowy.  Szczególną ku temu zachętą jest przeżywany w Kościele Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Sami doświadczając przebaczenia i miłosierdzia Bożego, które ma moc dogłębnie przemienić nasze serca, stajemy się zdolni, by na co dzień żyć miłosierdziem i konkretnie okazywać je innym. Niech w tym czasie nawrócenia i łaski sam Chrystus, który w ubogich i potrzebujących wciąż puka do drzwi naszych serc, uczyni nas jeszcze bardziej otwartymi i wrażliwymi na potrzeby sióstr i braci. Obyśmy wszyscy pamiętali – jak uczy nas papież Franciszek – że to właśnie ciało Chrystusa staje się znów widoczne w umęczonych, poranionych, ubiczowanych, niedożywionych, uciekinierach (…) abyśmy mogli Go rozpoznać, dotknąć i troskliwie Mu pomóc (por. Orędzie na Wielki Post 2016). Okazją do dawania świadectwa o naszej wierze i miłości Chrystusa będą także zbliżające się Światowe Dni Młodzieży. Nasze domy, otwarte dla młodych, którzy przybędą do naszej archidiecezji z różnych stron świata, niech będą pełne nie tylko życzliwej gościny, ale i chrześcijańskiego świadectwa, radosnej wiary i braterskiej troski.

Wpatrzeni w Jezusa Chrystusa, pełnego Ducha Świętego, przyjmując ukazane nam dziś w Ewangelii Jego świadectwo odważnej wierności Bogu, z nadzieją wchodzimy w wielkopostny czas łaski. Zbliżając się do radosnego Te Deum za 1050-lecie Chrztu Polski, otwórzmy nasze serca na tajemnicę Bożego Miłosierdzia ufni, że to sam Pan jest naszą ucieczką i twierdzą (Ps 91). Na owocne przeżycie Wielkiego Postu i przyjęcie łask jubileuszowych wszystkim z serca błogosławię.